Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


Při zpracování a ochraně ochraně osobních údajů vycházíme z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), s platností od 25.5.2018.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů:

Spirála o. p. s., IČ: 29451736, sídlem A. Poledníka 1/2, 700 30 Ostrava - Jih

Správce je poskytovatelem sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním, zaměstnání osob se zdravotním postižením.

 

Kontaktní údaje správce:

Darja Šlahorová, telefon: +420 733 736 232, e-mail: darja.slahorova@spirala-ops.cz,
adresa: Spirála o. p. s., Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh

 

Jste náš uživatel. Poskytujeme Vám služby.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě registrace do webového portálu a ve Vašem oprávněném zájmu. Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k uzavření a plnění služeb. Oprávněným zájmem odběratele je být informován o aktuální nabídce našich služeb.

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje (pokud to vyžaduje povaha našeho obchodního vztahu): jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa

Jedná se o veřejně dostupné informace a o informace potřebné k registraci na webovém portálu dobromila.net. Údaje dále nijak nezpracováváme.

 

Jak ochraňujeme vaše osobní údaje?

Náš webový portál vynakládá veškeré možné úsilí nezbytné k ochraně Vašich osobních údajů. Za tímto účelem je spojení s našimi servery šifrováno a chráněno pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS a SSL/TLS, tak aby bylo zabráněno zachycení důvěrných dat třetími osobami. Pro bezpečné uchování Vašich osobních údajů na našich serverech je poté přijata řada opatření, tak aby se v maximální možné míře zabránilo jejich zneužití. Vaše osobní údaje jsou zároveň vždy uchovávány na území Evropské unie a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Práva subjektu údajů:

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

  1. Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
  2. Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
  3. Právo na omezení zpracování.

Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:

* popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

* zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

* Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

* jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

  1. Právo na výmaz osobních údajů a právo být zapomenut.

Právo na výmaz osobních údajů máte tehdy, jestliže:

* údaje splnily svůj účel a už je Správce nepotřebuje

* se odvoláte proti použití údajů nebo vznesete námitku

* to vyplývá z právní povinnosti EU

  1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu máte v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

  1. Právo vznést námitku proti zpracování.

Právo vznést námitku máte v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese Spirála o. p. s., Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh.

Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci zajistit naše služby.

 

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že veškeré Vaše shromážděné osobní údaje nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny.

Prohlašujeme, že jsme přijali dle GDPR vhodná a přiměřená technická a organizační opatření zejména k zajištění bezpečnosti zpracování údajů.

Prohlašujeme, že veškeré údaje a informace, které od Vás získáme v souvislosti s naší činností, jsou považovány za důvěrné: Zavazujeme se je chránit před zneužitím a nepředávat je za obchodním nebo jiným účelem třetím osobám. Tím není dotčena zákonná povinnost Zhotovitele vydat požadované informace státním orgánům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Prohlašujeme, že Vaše osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich služeb použijeme v souladu s těmito zásadami. Jsme povinni respektovat Vaše práva a oprávněné zájmy a můžeme tak jednat pouze takovým způsobem, v jehož důsledku Vám nevznikne újma, a kterým současně nebude porušena naše povinnost chránit důvěrnost informací, které se Vás týkají.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1.2.2019. Změny jsou vyhrazeny.