Podmínky užívání Dobromily

Přečtěte si, prosím podmínky užívání, ať si s Dobromilou dobře rozumíte.


V Dobromile se můžete registrovat jako společensky prospěšná organizace, firma či jednotlivec (fyzická osoba).

Zaregistrujte se jako společensky prospěšná organizace, pokud zastupujete společnost, která realizuje obecně prospěšné nebo pomáhající projekty. Na Dobromile hledáte především podporu pro naplňování svých prospěšných cílů.

Zaregistrujte se jako firma, pokud zastupujete společnost založenou primárně za účelem zisku. Na Dobromile chcete především podpořit pomáhající organizace a podílet se tak na aktivitách prospěšných společnosti.

Zaregistrujte se jako jednotlivec, pokud jste tu sami za sebe a chcete podporovat pomáhající organizace.

Na jedno IČ lze registrovat pouze jeden uživatelský účet. Proto si zvolte takové přihlašovací údaje, které můžete v rámci své organizace či firmy sdílet.

Neregistrovaní uživatelé mohou vidět obsah webu - nabídky a poptávky, články, profily organizací a další kategorie. Po registraci budete mít prostor upravovat Váš profil, bude umožněno vkládat své aktuální nabídky a poptávky a reagovat na nabídky a poptávky ostatních organizací či firem.

 

Typy oprávněných právnických osob společensky prospěšných organizací:

 • spolky dle zákona č. 89/2012, §§ 214 - 302 (NOZ), a to jak spolky dle Nového občanského zákoníku, tak netransformované spolky jako původní občanské sdružení, dále sem spadají i mezinárodní nevládní organizace;
 • pobočné spolky, včetně původních netransformovaných organizačních jednotek sdružení; pokud má jednotka vlastní právní a ekonomickou subjektivitu, může pobočný spolek vytvořit samostatnou registraci
 • ústavy dle zákona č. 89/2012, §§ 402 - 418 (NOZ);
 • nadace dle zákona č. 89/2012, §§ 306 - 393 (NOZ);
 • nadační fondy dle zákona č. 89/2012, §§ 394 - 401 (NOZ);
 • obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 sb.;
 • církevní organizace dle zákona č. 3/2002 sb., a to jak účelová zařízení (charity, diakonie), tak i běžné církevní organizace (fary, sbory, řády, ...)
 • nebo sociální podniky - tj. právní formou komerční subjekty (obvykle s.r.o.), jejichž podnikatelské aktivity prospívají společnost a životnímu prostředí. Stejně důležité je pro ně dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. viz. www.ceske-socialni-podnikani.cz/

Podporu Dobromily nemůžete využít pokud:

 • jste politickou stranou, spolkem založeným za účelem šíření politického názoru
 • sportovním klubem s ročním obratem více než 5 mil.korun

Organizace musí být zapsána v příslušném oficiálním rejstříku svého typu organizace. Součástí registrace je kontrola zápisu organizace v příslušném rejstříku a také kontrola údajů zde uvedených. Prosíme, zkontrolujte, že údaje pro Vaši organizace v daném rejstříku odpovídají skutečnosti.

 

Online rejstříky pro jednotlivé typy organizací:

 • spolek, pobočný spolek (občanské sdružení, organizační jednotka sdružení) - spolkový rejstřík vedený u Ministerstva spravedlnosti ČR (online)
 • ústav - rejstřík ústavů vedený u Ministerstva spravedlnosti ČR (online)
 • nadace, nadační fond - nadační rejstřík vedený u Ministerstva spravedlnosti ČR (online)
 • obecně prospěšná společnost - rejstřík obecně prospěšných společností vedený u Ministerstva spravedlnosti ČR (online)
 • církevní organizace - rejstřík registrovaných církví a rejstřík evidovaných církevních právnických osob vedený u Ministerstva kultury ČR (online)
 • poskytovatelé sociálních služeb - registr poskytovatelů sociálních služeb (online)

Je pro nás důležité, jestli jste nediskriminující a otevřenou organizací. I Váš způsob prezentace např. na sociálních sítích, webu by měl být ve shodě s misí a posláním Dobromily. Vyhrazujeme si právo komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout poskytnout své služby.

Jsme pouze zprostředkovatelem kontaktu a realizátory případně dalších sjednaných služeb, nezodpovídáme za realizaci domluvené výměny či daru mezi uživateli Dobromily.

Vložené nabídky a poptávky nesmí být určené k obohacení jednotlivce, ale mají sloužit k finanční nebo nefinanční podpoře, realizace, společensky prospěšných cílů neziskových organizací a sociálních podniků.

Pokud vkládají své nabídky a poptávky firmy, nesmí být určeny k obohacení a k vytvoření zisku firmy, tedy ke komerčním účelům.

Nakládání s osobními údaji kontaktní osoby - Dobromiláka se řídí Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů.